Vazirlik haqida

22/02/2019 - 11:53 29706

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-yanvardagi PQ-4105-sonli "O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida"gi Qarori bilan tashkil etildi.

Iqtisodiyot va sanoat vazirligi quyidagi muhim vazifalarni hal etishga qaratilgan, mamlakatni rivojlantirishning uzoq muddatli strategiyasini va kompleks dasturlarini ishlab chiquvchi va amalga oshiruvchi, chuqur ishlangan va muvozanatli ijtimoiy-iqtisodiy siyosat o‘tkazilishini amalga oshiruvchi davlat boshqaruvi organi hisoblanadi:

makroiqtisodiy barqarorlikni, iqtisodiyotni mutanosib va dinamik rivojlantirishni ta'minlash;

ko‘p ukladli va samarali faoliyat ko‘rsatuvchi iqtisodiyotni shakllantirish, xususiy mulkchilikning yetakchi rolini ta'minlash, bozor infratuzilmasini rivojlantirish;

boy tabiiy va mineral - xom ashyo resurslaridan, yaratilgan ishlab chiqarish va ilmiy-texnik potensialdan samarali va oqilona foydalanishga yo‘naltirilgan aniq maqsadli tarkibiy siyosatni amalga oshirish, eksport imkoniyatini rivojlantirish va mamlakat iqtisodiyotini jahon iqtisodiy tizimiga keng integratsiyalashni ta'minlash;

yangi ish o‘rinlari yaratish, mehnat resurslarini ish bilan oqilona ta'minlash muammolarini hal etish, aholini aniq tarzda ijtimoiy muhofaza qilishni kuchaytirish, aholi turmush darajasining barqaror, izchil o‘sishini, ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanishini ta'minlash;

mamlakat mintaqalari iqtisodiyotining mutanosib va kompleks rivojlanishini, ishlab chiqarish kuchlarining maqbul va samarali rivojlanishini hamda respublika hududlari bo‘yicha joylashtirilishini ta'minlash.

ISH TARTIBI

Vazirlikning ish tartibi Iqtisodiyot vazirining 2010-yil 14-maydagi "O`zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligida hujjatlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish va nazoratni tashkil etish to`g`risida"gi buyrug`i bilan tasdiqlangan O`zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi markaziy apparatida ish yuritish bo`yicha INSTRUKSIYAga muvofiq amalga oshiriladi.

Yuqori tashkilotning to`liq nomi: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
Yuqori tashkilotning qisqartirilgan nomi: Vazirlar Mahkamasi

Vazirlikning to`liq nomi: O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi
Vazirlikning qisqartirilgan nomi: Iqtisodiyot va sanoat vazirligi